ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมาย

คำชี้แจงการเข้าถึงเว็บไซต์

Keds มุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ https://www.keds.co.th/ (“เว็บไซต์”) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้พิการมีความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่กับสินค้าบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สิทธิประโยชน์ อรรถประโยชน์ และได้รับความสะดวกผ่านเว็บไซต์ของ Keds เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว Keds จะดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแนวทางการเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ World Wide Web Consortium 2.0 ระดับ AA (“ WCAG 2.0 AA”) เป็นมาตรฐานการเข้าถึงเว็บซึ่งจะนำเว็บไซต์ไปสู่ มาตรา 508 มาตรฐานการเข้าถึงเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย United States Access Board นอกจากนี้เว็บไซต์ของเราจะถูกทดสอบเป็นระยะด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือเช่นโปรแกรมอ่านหน้าจอและแว่นขยายหน้าจอและผู้ใช้ที่พิการซึ่งใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

จนกว่าจะถึงเวลาที่การอัพเกรดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเราจะเสร็จสมบูรณ์ หากคุณมีปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ แอพหรืออินทราเน็ตของเรา เพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โปรดติดต่อ support@keds.co.th หรือโทร +66 2 034 9770 (521) และเป็นหนึ่งใน ตัวแทนของเราจะสามารถช่วยเหลือคุณได้


image


ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า

(Privacy Notice – Customers)


บริษัทในกลุ่มแปซิฟิกาอันประกอบด้วย บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา ไลฟ์สไตล์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา แมกซ์ จำกัด, บริษัท จีโอ รีเทล จำกัด, บริษัท โปร พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท ฟิตต์ คอสเมติกส์ จำกัด    (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ ” หรือ “บริษัทในเครือ”  หรือ “เรา” หรือ “ของเรา”)  ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่เป็นบุคคลสำคัญของเรา และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า   บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ต่อไปเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูล” หรือ “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”)   ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้   


1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม 

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่านผ่านระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติจากการใช้งานเว็บไซต์ เช่น การจัดเก็บ IP Address เป็นต้น และบางส่วนก็อาจได้มาจากการขอให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เรากำหนดผ่านทางเว็บไซด์ของเราเพื่อประกอบการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การติดต่อขอข้อมูล การติดต่อเพื่อแจ้งเรื่องหรือการร้องเรียน เป็นต้น โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดเก็บดังต่อไปนี้

1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป 

      (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนเช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน อายุ ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

      (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น อาชีพ ชื่อบริษัทหรือองค์กรที่ท่านร่วมงาน ตำแหน่งและหน่วยงานที่สังกัด เป็นต้น

      (3) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ไลน์ไอดี เป็นต้น

      (4) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เฉพาะกรณีเข้าใช้งานระบบงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

      (5) ข้อมูลที่เราได้รับผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ IP ข้อมูลบันทึก ประเภทของเบราว์เซอร์ และการตั้งค่าข้อมูลสถานที่ ตัวบ่งชี้ข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อการเปิดใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายกันที่เรานำมาใช้ 

      (6) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ประเทศของผู้ใช้บริการ ข้อมูลตามใบสมัคร แบบฟอร์ม แบบสอบถามความคิดเห็น แบบประเมินความพึงพอใจ หรือข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อสอบถาม คำร้องเรียน หรือคำขอต่าง ๆ ที่ท่านแจ้งไว้กับเรา เป็นต้น  

1.2  ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว

     ในการเข้าใช้งานเวบไซด์ของเรา เราไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่อาจจะปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นแทน และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ และหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อันเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

     หากมีบางกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ใด บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน โดยบริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้แก่ ข้อมูลศาสนา และข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

 

2.    วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

                เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ และอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้   


วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมาย

เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของเรา

สัญญา (Contractual Basis)

เพื่อการวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผนการดำเนินธุรกิจของเราหรือบริษัทในเครือ

ประโยชน์อันชอบธรรม                   (Legitimate Interest)

เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นหรือเหมาะสมกับความต้องการของท่าน รวมถึงการวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป  

สัญญา (Contractual Basis)

ประโยชน์อันชอบธรรม                    (Legitimate Interest)

 

เพื่อประสานงานหรืออำนวยความสะดวกให้กับท่านในกรณีที่มีการแจ้งข้อมูล การทำคำขอหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ผ่านช่องทางการติดต่อเรา รวมทั้งการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูล การทำคำขอ หรือข้อร้องเรียน รวมถึงการพิจารณาประการใดสำหรับดำเนินการตามคำขอหรือข้อร้องเรียนนั้นให้ลุล่วง

ประโยชน์อันชอบธรรม                 (Legitimate Interest)

เพื่ออำนวยความสะดวกกับการดาวน์โหลดเอกสารบางอย่างจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพิ่มเติม เพื่อการติดต่อและส่งแบบสำรวจ เพื่อสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนางานของเราต่อไป

ประโยชน์อันชอบธรรม                 (Legitimate Interest)


ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่องตามที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราในบางเรื่องแก่ท่านได้

 

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์กับผู้จัดซื้อจัดจ้างในฐานะคู่ค้าของบริษัทฯ และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบาย ประกาศ และข้อกำหนดภายในของบริษัทฯ

 

4. การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบตามระบบมาตรฐานคุณภาพ เป็นต้นนี้

 

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้สถานการณ์บางประการ อย่างทันท่วงที โดยท่านมีสิทธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ สามารถใช้ฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

5.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์

5.4 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธินี้จะต้องไม่เป็นการใช้สิทธิเพื่อขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขอด้วยความระมัดระวังตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.5 สิทธิในการคัดค้าน
ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การบันทึกและวิเคราะห์ลักษณะทางจิตวิทยาและพฤติกรรมของบุคคล (Profiling)

5.6 สิทธิในการขอให้มีการระงับการประมวลผล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.7 สิทธิในการส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ในบางกรณี ท่านสามารถขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

5.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน
ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิข้างตนของท่านได้ตลอดเวลา โดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ

เว้นแต่การขอใช้สิทธิร้องเรียนการดำเนินงานตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและเป็นการร้องเรียนโดยตรงกับเรา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประการอื่น ทั้งนี้ตามที่เหมาะสม แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยชัดแจ้งว่าการร้องขอใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรายการใดที่อาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเช่นว่านั้น

 

6.     การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 

7. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราได้ที่  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-Mail : dpo@pacifica.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-0349770-97 
นโยบายการใช้คุกกี้


(Cookie Policy)

 

บริษัทในกลุ่มแปซิฟิกาอันประกอบด้วย บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา ไลฟ์สไตล์ จำกัด, บริษัท แปซิฟิกา แมกซ์ จำกัด, บริษัท จีโอ รีเทล จำกัด, บริษัท โปร พาร์ทเนอร์ จำกัด และ บริษัท ฟิตต์ คอสเมติกส์ จำกัด ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นลูกค้า บุคลากร ลูกจ้าง หรือผู้สมัครงานและบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เราจึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (ต่อไปนี้เรียก “ท่าน”) ทราบว่า ในระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราได้ติดตั้งคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันในเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต เพื่อจดจำลักษณะการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านในการใช้งานเว็ปไซต์ของเรา

 

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookie) คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์ของท่าน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บไซต์ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา  

 

2. การทำงานของคุกกี้

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทฯรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ

2.1 อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address จากจุดที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2.2 ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์

2.3 วันที่และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์

2.4 ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ

2.5  หน้าเว็บที่ท่านเข้า เยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเนื้อหาบนหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชมและระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 

3.   ประเภทและการใช้ประโยชน์จากคุกกี้

เราใช้คุกกี้สำหรับเก็บเอกลักษณ์การเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของท่าน โดยเอกลักษณ์นี้จะทำให้เราสามารถจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เข้ากับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ในบางจุดเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลหรือดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีผลต่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้และการเก็บข้อมูลที่เราใช้

 

ประเภทคุกกี้

ชื่อ

เก็บข้อมูลภาษาของเว็บไซต์

datacookies_lang

เก็บข้อมูล IP address

datacookies_ip

เก็บข้อมูลวันที่

datacookies_date

เก็บสถิติผู้เข้าชม โดย Google Analytics

NID / _ga / _gat / _gid

 

 

4.   การตั้งค่าคุกกี้

เว็บเบราวเซอร์จะถูกตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้


 
Chrome
 
Firefox
 
Internet Explorer
 
Safari
 
Safari for ios
 
Chrome for android
 
Chrome for ios
 

5.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ของเรา

 

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว
 

6. ติดต่อเรา

          กรณีพบเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อว่ามีการละเมิดการข้อมูลส่วนบุคคล การร้องเรียน หรือการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ.2562  หรือสอบถามข้อสงสัย   สามารถติดต่อกับเราได้ที่  

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

E-Mail : dpo@pacifica.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-0349770-97 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


Last Updated: February 13, 2020


บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด (“แปซิฟิกา เอเลเมนท์” “เรา” หรือ “ของเรา”) ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในบริษัทและแบรนด์ของเราและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ และ หรือบริษัท ในเครือ รวมถึง www.keds.co.th (“เว็บไซต์”) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ได้ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขพื้นฐานที่ควบคุมการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โปรดอ่านอย่างละเอียดเนื่องจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ ขอความกรุณาอย่าใช้เว็บไซต์


1. เนื้อหาของเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของหรือได้รับอนุญาตโดย แปซิฟิกา เอเลเมนท์ และ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา และข้อความรูปภาพกราฟิกไฟล์วิดีโอ และการจัดเรียงบนเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ข้อมูลวัสดุและเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอก, แสดง, แจกจ่าย, ได้รับอนุญาต, แก้ไข, เผยแพร่, โพสต์ซ้ำ, ทำซ้ำ, นำมาใช้ใหม่, ขาย, ส่ง, ใช้เพื่อสร้างงานดัดแปลงหรืออื่น ๆ วัตถุประสงค์โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากแปซิฟิกา เอเลเมนท์ การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น คุณสามารถดาวน์โหลดคัดลอกหรือพิมพ์เนื้อหาของเว็บไซต์เพื่อการอ้างอิงส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ไม่มีการโอนสิทธิ์ชื่อหรือความสนใจในเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เนื่องจากการดาวน์โหลดคัดลอกพิมพ์หรือใช้งานเว็บไซต์


2. ความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ แปซิฟิกา เอเลเมนท์ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลจากผู้ใช้งาน โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของคุณ แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการปฏิบัติตามข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


3. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชุดการค้าสโลแกนและโลโก้ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ แปซิฟิกา เอเลเมนท์ ซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนของ แปซิฟิกา เอเลเมนท์ หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก แปซิฟิกา เอเลเมนท์ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่เป็นการสละสิทธิ์เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อโลโก้หรือเครื่องหมายการค้า โปรดรับทราบว่า แปซิฟิกา เอเลเมนท์ อาจบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย


4. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ แปซิฟิกา เอเลเมนท์จัดหาลิงค์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณเท่านั้น แปซิฟิกา เอเลเมนท์ ไม่ได้มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้และ เราไม่เรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือความเหมาะสมของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ และแปซิฟิกา เอเลเมนท์ไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้อง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านอื่น ๆ ของเนื้อหาของลิงค์ดังกล่าว การรวมลิงค์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์โดยแปซิฟิกา เอเลเมนท์ หรือการเชื่อมโยงใดๆเกี่ยวกับการดำเนินการ การใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ด้วยการเข้าถึงลิงค์เหล่านี้คุณควรรับทราบว่าเว็บไซต์หรือตำแหน่งอื่นๆ ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ และคุณยอมรับแล้วว่าแปซิฟิกา เอเลเมนท์จะไม่ขอรับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ หรือลิงก์เพิ่มเติมที่ถูกพบในเว็บไซต์หรือตำแหน่งดังกล่าวหรือเพื่อการใช้ข้อมูลดังกล่าวของคุณ


5. การลงทะเบียน บัญชี และรหัสผ่าน การเข้าถึงบริการบางอย่างบนเว็บไซต์อาจต้องมีการลงทะเบียนและการสร้างบัญชี หากคุณสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในการรักษาความลับของ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย หรือตัวระบุบัญชีอื่น ๆ ที่คุณเลือกและสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ตัวระบุบัญชีดังกล่าว คุณตกลงที่จะแจ้งเราทันที: (i) การสูญเสียชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามเพื่อความปลอดภัยและคำตอบ หรือตัวระบุบัญชีและ (ii) การใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามและคำตอบความปลอดภัยหรือตัวระบุบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต แปซิฟิกา เอเลเมนท์จะไม่ขอรับผิดชอบหรือขอรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้


6. พื้นที่เชิงโต้ตอบ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ พื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ซึ่งอาจรวมถึงบทวิจารณ์ของผู้ใช้งาน ฟอรัมสนทนา การโพสต์ แฮชแท็ก หรือพื้นที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ หรือคุณลักษณะชุมชน (“พื้นที่เชิงโต้ตอบ”) ซึ่งอาจอนุญาตให้คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ สามารถส่งภาพ ภาพถ่าย ภาพงานออกแบบ ผลงานทางศิลปะ ภาพกราฟิก เสียง เพลง งานออกแบบ วิดีโอ ภาพและเสียง บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ ข้อคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด คำแนะนำ ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่น ๆ (“การมีส่วนร่วม”) การมีส่วนร่วมไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้พื้นที่เชิงโต้ตอบของเว็บไซต์ และการมีส่วนร่วมใดๆที่คุณโพสต์ ซึ่งคุณต้องรับผิดชอบความเสี่ยงนี้ด้วยตนเอง แปซิฟิกา เอเลเมนท์ไม่ขอรับผิดชอบและไม่ขอรับผิดชอบต่อผลงานใดๆ ที่ถูกโพสต์ ถูกจัดเก็บ หรือถูกอัปโหลดโดยคุณหรือบุคคลที่สาม หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ นอกจากนี้ แม้ว่าแปซิฟิกา เอเลเมนท์จะไม่มีข้อผูกมัดในการตรวจสอบหรือคัดกรองการมีส่วนร่วมที่ถูกโพสลงในพื้นที่เชิงโต้ตอบใดๆ แปซิฟิกา เอเลเมนท์อาจแก้ไขหรือถอดถอนการมีส่วนร่วมใดๆนี้บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา และด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การโพสต์เพื่อการมีส่วนร่วมหรือการใช้แฮชแท็กของเรา คุณได้ให้สิทธิ์แก่แปซิฟิกา เอเลเมนท์ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิ์เผยแพร่ทั่วโลก สิทธิ์ถาวร และใบอนุญาตในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปลภาษา เผยแพร่ แสดง ดำเนินการแจกจ่าย หรือใช้ดุลยพินิจของเราในการมีส่วนร่วมในลักษณะใดๆ หรือโดยสื่อใดๆก็ตาม ณ ปัจจุบัน หรือในภายหลังได้รับการพัฒนา รวมถึงสิทธิในการเปลี่ยนแปลง สร้างงานลอกเลียนแบบ ใบอนุญาต มอบหมาย และทำการค้า เราอาจใช้การมีส่วนร่วมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงการปราศจากข้อจำกัดในแคตตาล็อก อีเมล และการสื่อสารกับลูกค้าอื่นๆ การเก็บข้อมูลเนื้อหาสาระและการตลาดอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณหรือบนหน้าเพจที่คุณ หรือผู้อื่นอาจเข้ามาดูผลงานนั้นของคุณ และเราอาจใช้การมีส่วนร่วมของคุณเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์แปซิฟิกา เอเลเมนท์ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ ใบอนุญาตของเราที่จะใช้การมีส่วนร่วมของคุณนั้นได้รับการจ่ายเงินเต็มจำนวนแล้วและปลอดค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้เป็นหนี้คุณ หรือมีภาระหนี้อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้การมีส่วนร่วมของคุณ นอกจากนี้คุณยังยอมสละสิทธิ์ทั้งหมดต่อการมีส่วนร่วมของคุณเพื่อให้เราได้เป็นผู้สืบทอด ผู้รับมอบหมาย และผู้ได้รับการอนุญาต เราจะไม่มีภาระผูกพันในการรักษาความลับการมีส่วนรวม การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการมีส่วนร่วมใดๆ หรือเพื่อตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมใดๆ


คุณสัญญาว่า: (1) คุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมดในการมีส่วนร่วมของคุณ หรือถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์ทั้งหมด อย่างน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้สิทธิ์แปซิฟิกา เอเลเมนท์ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น (2) คุณได้ชำระเงินแล้วและจะชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน หรือการชำระเงินอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของคุณ และ (3) การมีส่วนร่วมของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิตามกฎหมายอื่นๆ ของบุคคลที่สาม


7. แนวทางการมีส่วนร่วม โดยการใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าการมีส่วนร่วมและการใช้พื้นที่เชิงโต้ตอบของคุณนั้น จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและจะไม่มี:


 • เนื้อหาใดๆ ที่ทำให้บุคคลใดๆเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท เนื้อหาส่อลามกอนาจาร การข่มขู่ การสร้างความเกลียดชัง ความโกรธเคือง ข่าวลือหรือเรื่องอื้อฉาว;
 • การส่งเสริมเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง
 • การส่งเสริมการเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
 • การสนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการใช้ความรุนแรง หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 • การมีไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย หรือไฟล์อื่นๆที่เป็นอันตราย
 • การฝ่าฝืนหน้าที่ทางกฎหมายใดๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ความเชื่อมั่น
 • การคุกคาม ข่มขู่ หรือบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลที่ไม่จำเป็น หรือมีแนวโน้มที่จะก่อกวนรังควาน สร้างความลำบากใจ หรือการรบกวนผู้อื่นตามที่เราเห็นสมควร
 • การมีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใดๆ หรือใช้เพื่อปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น หรือบิดเบือนความเป็นตัวตนของคุณ หรือการติดต่อกับบุคคลอื่น
 • การขัดขวางไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานหรือเพลิดเพลินกับเว็บไซต์หรืออาจทำให้ แปซิฟิกา เอเลเมนท์หรือผู้ใช้เว็บไซต์ของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ได้รับอันตราย
 • การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมเหล่านี้ (“แนวทางการมีส่วนร่วม”) ตามที่กำหนดไว้ในดุลยพินิจของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณฝ่าฝืนแนวทางการมีส่วนร่วม เราอาจดำเนินการตามที่เราเห็นสมควร รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง: (i) การยกเลิกสิทธิ์ในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ; (ii) การลบการมีส่วนร่วมใดๆ (iii) การดำเนินการทางกฎหมายกับคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณยอมรับว่าเราอาจเรียกคืนค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมสำหรับทนายความตามสมควร และ / หรือ (iv) การเปิดเผยข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย


8. การร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา


นโยบายการละเมิด เนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดในเว็บไซต์อาจถูกลบ หรือถูกระงับการใช้งานตามดุลยพินิจของเราหรือตามที่กฎหมายกำหนด การละเมิดซ้ำๆโดยผู้ใช้เว็บไซต์อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้นั้น


การแจ้งเตือนไปยังแปซิฟิกา เอเลเมนท์ หากคุณเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดแจ้งตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของแปซิฟิกา เอเลเมนท์ ด้วยข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นภายใต้ Digital Millennium Copyright Act (DMCA): ดังต่อไปนี้


 1. ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และลายเซ็นทางกายภาพ หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น
 2. คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
 3. คำอธิบายสำหรับเนื้อหาใดที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดนั้นอยู่บนไซต์โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอที่แปซิฟิกา เอเลเมนท์อาจตรวจพบได้
 4. ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริต ว่าการใช้งานที่เกิดข้อโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากตัวแทน หรือทางกฎหมาย และ
 5. คำแถลงของคุณซึ่งกระทำภายใต้บทลงโทษสำหรับการเบิกความเท็จว่า ข้อมูลข้างต้นในประกาศของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญานั้น

ตัวแทนลิขสิทธิ์ของ แปซิฟิกา เอเลเมนท์ เพื่อแจ้งการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้สามารถติดต่อได้ทางอีเมลหรือดังนี้:


กรุณาส่ง: ที่ปรึกษาทั่วไป
บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด
2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ชั้น 5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์: (+66) 02 034 9770-97
อีเมล์: info@pacifica.co.th


9. ความเสี่ยงของการสูญเสีย ความเสี่ยงของการสูญเสีย และชื่อเรื่องสำหรับแต่ละรายการที่คุณสั่งซื้อส่งให้คุณเมื่อเราจัดส่งสินค้าไปยังผู้ให้บริการ เราจะไม่นำชื่อไปที่รายการที่ส่งคืนใดๆ จนกว่าสินค้าจะมาถึงที่ศูนย์กระจายสินค้าของเรา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา การคืนเงินอาจจะออกโดยไม่ต้องส่งคืน และในกรณีนั้นเราจะไม่นำหัวข้อไปยังรายการที่คืนเงิน


10. ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เนื้อหาของเว็บไซต์อาจมีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งมีพื้นฐานมาจากความเชื่อของผู้บริหาร, สมมติฐาน, การคาดการณ์ในปัจจุบัน, การประมาณการและการคาดการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมรองเท้าเศรษฐกิจและ Pacifica เอง ข้อความเหล่านี้ไม่รับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐาน (“ ปัจจัยความเสี่ยง”) ซึ่งยากต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับเวลาขอบเขตความน่าจะเป็นและระดับการเกิดขึ้น ดังนั้นผลลัพธ์และผลลัพธ์ที่แท้จริง อาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่อาจแสดงหรือคาดการณ์ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้ แปซิฟิกาไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใหม่เหตุการณ์ในอนาคตหรืออื่น ๆ ปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมสามารถพบได้ในรายงานประจำไตรมาสและประจำปีของแปซิฟิกาในแบบฟอร์ม 10-Q และ 10-K


ปัจจัยความเสี่ยงรวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ: การเปลี่ยนแปลงความต้องการผลิตภัณฑ์ของแปซิฟิกา การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคหรือรูปแบบการใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายและความพร้อมของสินค้าบริการแรงงานและอุปกรณ์ที่ตกแต่งให้กับแปซิฟิกา ระดับการแข่งขันโดยคู่แข่งของ แปซิฟิกา การเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าหรือกฎระเบียบการนำเข้าและการส่งออก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย กฎหมายภาษีอากร หรือการประเมินที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในประเทศหรือระหว่างประเทศ เรื่องเหล่านี้เป็นตัวแทนของปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความแตกต่าง ระหว่างผลลัพธ์ที่แท้จริงที่สุด และแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า


11. การใช้ระหว่างประเทศ เนื่องจากไซต์นี้สามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายกฎและข้อบังคับในพื้นที่ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายกฎระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยและประเทศที่คุณเข้าใช้ เว็บไซต์ ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่าย หรือใช้งานโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในเขตอำนาจศาลหรือประเทศใดๆ ที่การกระจายหรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ ภายในเขตอำนาจศาลหรือประเทศดังกล่าว ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้จะถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้าม


12. การชดใช้ค่าเสียหาย ตามเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณคุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และยึดถือเรื่องความปลอดภัยต่อ แปซิฟิกา บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับเหมาอิสระผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา สมาชิก ตัวแทน ตัวแทนของหน่วยงาน หุ้นส่วน บุคคลที่สาม และที่ปรึกษา (ที่เป็นรายบุคคลและร่วมกันคือ “ฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์”) จากนี้และต่อจากนี้ การเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ จัดเก็บ หรือส่งต่อ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการมีส่วนร่วมใดๆ ) หรือการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความต้องการ ต่อภาคีที่ได้รับการชดเชยซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมใดๆ การกระทำของคุณ การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ของแปซิฟิกา นโยบายหรือข้อตกลงที่มีอยู่ในหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆของคุณเอง


13. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ ยกเว้นเป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง ในเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ และบริการทั้งหมดที่ถูกนำเสนอผ่านการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่มีให้ หรือตามที่เป็น และมีอยู่กับทุกพื้นฐานความผิดพลาด จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ แปซิฟิกาขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้แทน และการเป็นผู้รับประกันต่อส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่เหมาะสมและไม่มีการรับประกันใด ๆ โดยปราศจากข้อจำกัด แปซิฟิกาไม่อาจรับประกันว่าการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือการดำเนินการ หรือฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ถูกนำเสนอโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากข้อผิดพลาด ซึ่งข้อบกพร่องนั้นจะถูกแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์นั้นปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ แม้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการแปซิฟิกา จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้บนเว็บไซต์ เราจะไม่รับประกันหรือกระทำการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์


14. ข้อจำกัดความรับผิด โดยการใช้เว็บไซต์คุณรับทราบ: (1) ว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว (2) คุณยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ; และ (3) แปซิฟิกานั้นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ การสูญเสียหรือความรับผิดของการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัดโดยตรงที่ไม่ถูกต้อง การสูญเสียผลกำไร และ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน เมื่อความรับผิดที่ถูกกล่าวหาได้รับการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับสัญญา การละเมิดความรุนแรง ความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ แปซิฟิกาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ การสูญเสียหรือความรับผิดใด ๆ ในความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของคุณ ในการใช้งาน หรือใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งาน ข้อมูล วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบนเว็บไซต์ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ ข้อบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการส่งสัญญาณคอมพิวเตอร์ที่ผิดพลาด ล่าช้า หรือความล้มเหลวของระบบ แม้ว่าแปซิฟิกาจะได้รับความเสียหาย เช่น ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่าย แปซิฟิกา หรือไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การผลิต หรือส่งมอบเว็บไซต์นี้ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ เว็บไซต์หรือข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาดังกล่าว ข้อจำกัดนี้ได้รวมถึงความเสียหายต่อ หรือสำหรับไวรัสใด ๆ ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ


แปซิฟิกาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือระงับหรือยกเลิกการใช้งานของคุณในทุก ๆ เวลาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะไม่รับผิดชอบใดๆ


15. ทางเลือกของกฎหมายและความคิดเห็น ไซต์ถูกควบคุมและดำเนินงานโดยแปซิฟิกา สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุม และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีผลกระทบต่อหลักการความขัดแย้งของกฎหมาย


16. การสละสิทธิ์การใช้คลาส คุณยอมรับว่าหากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นระหว่างคุณกับแปซิฟิกา คุณจะนำการเรียกร้องของคุณเป็นรายบุคคล และสละสิทธิ์ของคุณในการดำเนินการเรียกร้องใด ๆ ในการดำเนินการในชั้นเรียน


17. ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ คุณและเราตกลงร่วมกันว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการใช้เว็บไซต์ของคุณจะได้รับการแก้ไขผ่านการอนุญาโตตุลาการผูกพันตามสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (“ AAA”) ตาม AAA Commercial กฎอนุญาโตตุลาการ (www.adr.org/commercial) และขั้นตอนเสริมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (www.adr.org/consumer) การเรียกร้องใด ๆ จะต้องดำเนินการเป็นรายบุคคลโดยไม่มีการผ่อนปรนในชั้นเรียน ส่วนนี้จะถูกตีความว่าเป็นข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคุณและแปซิฟิกาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ คุณเห็นด้วยกับเราว่าส่วนนี้เป็นไปตามข้อกำหนดการเขียนของพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง การพิจารณาจะต้องดำเนินการในเขตที่คุณอาศัยอยู่ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณต้องการ 10,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือน้อยกว่าคุณจะมีทางเลือกว่าการพิจารณาคดีจะดำเนินการด้วยตนเองทางโทรศัพท์ หรือโดยอนุญาโตตุลาการจะตัดสินข้อพิพาทโดยไม่มีการพิจารณาคดี สำหรับข้ออ้างที่ว่าอนุญาโตตุลาการตัดสินว่าไม่สำคัญเล็ก ๆ น้อย ๆ แปซิฟิกาจะจ่ายค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของอนุญาโตตุลาการ และอนุญาโตตุลาการ และจะไม่ขอเงินชดเชยจากคุณ ส่วนนี้จะไม่ใช้บังคับกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถตัดสินได้ตามกฎหมาย


18. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากพบว่าข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ก็จะถูกตีความในลักษณะที่จะทำให้บทบัญญัตินั้นมีผลบังคับใช้หรือบังคับใช้ ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะตีความบทบัญญัติในลักษณะที่จะทำให้มันถูกต้องหรือบังคับใช้จากนั้นเฉพาะคำหรือส่วนของบทบัญญัติที่ทำให้ไม่มีผลบังคับใช้จะถูก stricken โดยไม่มีผลต่อการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ


19. ข้อตกลงที่สมบูรณ์ ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและแปซิฟิกา ที่เกี่ยวข้องกับไซต์และการใช้งานไซต์ของคุณและใช้แทนข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้าใดๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่นี้


20. การสิ้นสุด แม้จะมีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้หรือบนเว็บไซต์ แปซิฟิกาขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ของคุณ และเพื่อขัดขวางหรือป้องกันการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ในอนาคตจะถูกดำเนินการโดยแปซิฟิกา


21. การแก้ไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที หากคุณคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการขอความช่วยเหลือ แต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการหยุดใช้งานเว็บไซต์ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใด ๆ โดยการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่ถูกแก้ไขบนเว็บไซต์และระบุไว้ที่ด้านบนสุดของข้อกำหนดการใช้งานวันที่มีการอัพเดทครั้งล่าสุด การใช้งานเว็บไซต์ของคุณหลังจากมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลง ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมตามข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไข


22. ติดต่อเรา คำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์อาจส่งถึงเราโดยตรงโดย: (i) ส่งอีเมล support@keds.co.th; (ii) โทรหาเราที่ +662 034 9770 (521); หรือ (iii) เขียนจดหมายถึงเราตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายสนับสนุนเว็บไซต์ Keds.co.th
บริษัท แปซิฟิกา เอเลเมนท์ จำกัด
2032 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น B
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2 034 9770 (521)
อีเมล์: support@keds.co.th

โปรดอย่าลืมใส่ชื่อเต็มของคุณ ที่อยู่อีเมลที่ อยู่ไปรษณีย์ และข้อความพระราชบัญญัติความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย


Keds รักษามาตรฐานทางจริยธรรมทางธุรกิจในระดับสูงและยังคงคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง เรามุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับมาตรฐานทางสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยโซลูชั่นธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม เราตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยจะอุทิศตนเพื่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัย มีมนุษยธรรม และมีจริยธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เราต้องการสิ่งเดียวกันนี้จากพันธมิตรทางธุรกิจของเราและได้กำหนดแนวทางเพื่อช่วยในการเลือกพันธมิตรที่มีภาระผูกพันทางจริยธรรมของเรา

ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความโปร่งใสในแคลิฟอร์เนียของซัพพลายเชน Keds ได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ถึงความพยายามของเราในการกำจัดความเป็นทาสและการค้ามนุษย์จากห่วงโซ่อุปทานของเรา:

 • การตรวจสอบ
  Keds ดำเนินการตรวจสอบของตนเองและใช้การตรวจสอบบุคคลที่สามสำหรับโรงงานผลิตสินค้าสำเร็จรูปของเราเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การค้าทาสและการวัดผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางสังคมอื่น ๆ
 • การตรวจสอบบัญชี
  Keds ประกอบกิจการอิสระเพื่อดำเนินการประกาศการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของซัพพลายเออร์โดยตรง
 • การรับรอง
  Keds ต้องการซัพพลายเออร์โดยตรงที่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณการผลิตของเรา ซึ่งกำหนดให้คู่ค้าของเรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของคนงานรวมถึงไม่ใช้แรงงานจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือทาสและพวกเขาแบ่งปันกับผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง การยึดมั่นของพวกเขาเช่นกัน
 • ความรับผิดชอบภายใน
  Keds รักษาขั้นตอนความรับผิดชอบภายในเพื่อรับรองมาตรฐานของ บริษัท ในเรื่องการค้าทาสและการค้ามนุษย์
 • การอบรม
  Keds ฝึกอบรมพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการขจัดความเสี่ยงของการเป็นทาสและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของเรา
© 2023 Keds Thailand All Rights Reserved.